GDPR – dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter hos Företagsnavigering Gotland AB

Personuppgiftsansvariga är Företagsnavigering Gotland AB

Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Företagsnavigering Gotland AB för utförande av tjänster inom redovisning och skatteärenden. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som Företagsnavigering Gotland AB i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

Insamling av personuppgifter
Företagsnavigering Gotland AB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas kan vara namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m). Företagsnavigering Gotland AB kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med Företagsnavigering Gotland AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Företagsnavigering Gotland AB behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)
Det huvudsakliga ändamålet med Företagsnavigering Gotland ABs behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som krävs inför ett ingående av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att Kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Företagsnavigering Gotland AB ska kunna ingå avtal med Kunden.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)
I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Företagsnavigering Gotland AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är

  • Företagsnavigering Gotland ABs behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
  • Företagsnavigering Gotland ABs behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
  • Företagsnavigering Gotland ABs behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i Företagsnavigering Gotland ABs affärsutveckling i syfte att förbättra Företagsnavigering Gotland ABs produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

Samtycke till behandling av personuppgifter
När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får Kunden lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas.

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Företagsnavigering Gotland AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför de då inte längre kan läggas till grund för ett avtal.

Tider under vilka personuppgifter sparas
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription.  Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Företagsnavigering Gotland AB ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt och bokföring.

Om Kunden inte ingår avtal med Företagsnavigering Gotland AB, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.

Kundens rättigheter
Kunden har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Företagsnavigering Gotland AB och har därmed rätt att få ett registerutdrag från Företagsnavigering Gotland AB.

Kunden har också rätt att vända sig till Företagsnavigering Gotland AB för att

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,

b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,

c) invända mot behandlingen,

d) under vissa förutsättningar, och om Företagsnavigering Gotland AB behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från Företagsnavigering Gotland AB som Kunden själv har tillhandahållit Företagsnavigering Gotland AB och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Kundens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Företagsnavigering Gotland ABi det enskilda fallet. I vissa fall kan Företagsnavigering Gotland AB inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av att Företagsnavigering Gotland AB har en rättslig skyldighet att spara uppgifterna.

Vill du som Kund nyttja någon av dina rättigheter ovan kan du ta kontakt med Företagsnavigering Gotland AB på e-postadress: info@foretagsnavigering.se eller på postadress: Företagsnavigering Gotland AB, Att: Dataskydd, Hemse Sindarve 305, 623 50 HEMSE.

Spärr mot direktmarknadsföring
Kunden kan vända sig till Företagsnavigering Gotland AB för att begära spärr mot direktmarknadsföring (sk. Direktreklamspärr). Vi använder oss dock inte av direktmarknadsföring just idag.

Har du frågor angående Företagsnavigering Gotland ABs personuppgiftsbehandling?

Vid frågor rörande Företagsnavigering Gotland ABs personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss på info@foretagsnavigering.se eller på postadress enligt ovan

Kunden kan även vända sig till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör personuppgiftsbehandling.